Home » Archive

Архиви за категоријата Сметководство

Сметководство »

[24 дек 2012 | Еден коментар | ]

На  49-тата собраниска седница одржана на 24.12.2012 година  е  донесен Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва  со кој се врши негово усогласување со Законот за сметководствени работи.
Согласно измените у дополнувањата на Законот за трговски друштва, годишната сметка и финансиските извештаи ги потпишува сметководителот, односно овластениот сметководител кој ги составил, при што го наведува датумот на нивното составување и потпишување и регистарскиот број под кој е евидентиран во Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија.
Согласно преодните одредби од Законот за трговски друштва овие одредби ќе …

Сметководство »

[8 дек 2012 | Исклучени коментари | ]

В0 Сл. Весник на РМ“, број 54/12 беше објавена Одлука за најнискиот апоен на денарите во прометот. Согласно Одлуката:
1. Најнискиот апоен на денарите во прометот со кој се заокружува крајната пресметка во готовинскиот и безготовинскиот платен промет и во деловните книги изнесува 1 денар.
2. Ако при пресметување се појават износи кои што се во распон до еден денар, ќе се изврши заокружување така, што износот до 49 дени ќе се занемарува, а износот од 50 до 99 дени ќе се заокружува на 1 денар.
Примената на одредбите од оваа одлука се …

Сметководство »

[5 ное 2012 | 10 коментари | ]

На 03.11.2012 година на Собранието составено од 90 сметководители/овластени сметководители на конститутивна седница го формира Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија. На седница е донесен Статут и е избаран надзорен одбор од 5 члена. За претседател на надзорен одбор е избрана Јасмина Милановска.
- Статут на институт на сметководители и овластени сметководители (отвори)

Сметководство »

[31 окт 2012 | 2 коментари | ]

Во  собраниска процедура е пуштен Предлог-Закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва  со кој се врши негово усогласување со Законот за сметководствени работи.
Согласно предлог измените на Законот за трговски друштва, годишната сметка и финансиските извештаи ги потпишува сметководителот, односно овластениот сметководител кој ги составил, при што го наведува датумот на нивното составување и потпишување и регистарскиот број под кој е евидентиран во Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија.
Согласно преодните одредби од Предлог -Законот за трговски друштва овие одредби ќе започнат да се применуваат од …

Сметководство »

[24 сеп 2012 | Исклучени коментари | ]

На веб страницата на Министерството за финансии е објавена висината и уплатната сметка за плаќање на надоместокот за добивање на уверение за сметководители. Надоместокот зависи од видот на уверението, согласно условите кои лицето ги исполнува, и тоа:
- Привремено уверение за сметководител ќе се издава на лице кое има најмалку средно образование и работно искуство од 3 години, или вишо образование и работно искуство од 2 години,  или високо образование и 1 година работно искуство, а надоместокот ќе изнесува 300 денари.
- Привремено уверение за овластен сметководител ќе се издава на лице …

Сметководство »

[13 авг 2012 | Исклучени коментари | ]
Објавен Образецот на Барање за добивање на уверенија за овластен сметководител и сметководител

На Web страницата на Министерството за финансии  е објавено Известување за поднесување на барањата за добивање на времени и трајни уверенија за овластен сметководител и сметководител. На истата страница е објавен и образес на Барањето. Барањата се поднесуваат до 03.02.2013 година.

Сметководство »

[31 јул 2012 | 25 коментари | ]

1. На 24.07.2012 година Собранието на РМ го донесе Законот за вршење на сметководствени работи. Законот е објавен во Службен весник бр.95/12 од 30 јули 2012 година, а стапува во сила од 3 август 2012 година.
2. Со законот се воведуваат две стручни звања од областа на сметководството и тоа:
-Сметководител и
-Овластен сметководител.
Сметководител води трговски/деловни книги за сите обврзници за водење на сметководство и составува и потпишува годишна сметка за трговци поеднинци и здруженија и фондации.
Овластениот сметководител води трговски/деловни книги и составува и потпишува годишни сметки и финансиски извештаи за сите обврзници …

Сметководство »

[21 дек 2011 | Исклучени коментари | ]

Во Службениот весник бр.174 од 16.12.2011 година е објавен Правилник за узменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на годишната сметка. Со измените се извршени промени во Билансот на успех, а Извештајот за сеопфатна добивка е заменет со сосема нов образец.
Во дополнетиот Правилник е објавен Прегледот на групните сметки и сметките по одделните позиции (АОП) на обрасците Биланс на состојба и Биланс на успех.
Правилникот влегува во сила на 17.12.2011 година и ќе се применува при изготвување на Годишната сметка и Финансиските извештаи за 2011 година.

Featured, Сметководство »

[20 дек 2011 | Исклучени коментари | ]
Нов Правилник за сметковниот план

Во Службениот весник бр.174 од 16.12.2011 година е објавен нов Правилник за сметковниот план и на содржинаната на одделните сметки во сметковниот план. Правилникот стапува во сила од 17.12.2011 година и ќе се применува при изготвување на Годишната сметка за 2011 година.
Новиот  Сметковен план е усогласен со Меѓународните стандарди за финансиско известување и Меѓународните стандарди за финансиско известување за средни и мали претпријатија.

Сметководство »

[11 дек 2011 | 283 коментари | ]
Подготвена работна верзија на Закон за сметководствени работи

Од страна на Министерството за финансии се подготвени веќе две работни верзии на Закон за сметководствени работи.
Со предложениот закон се воведуваат  две стручни звања од областа на сметководството: сметководител и овластен сметководител.
Сметководителот ќе може да води деловни книги и да потпишува годишна сметка кај субјектите кои не плаќаат годишен данок на вкупен приход во согласност со Законот за данок на добивка и непрофитните организации чиј годишен приход е помал од 10.000 EUR во денарска противвредност.